Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Women's Sabre

 

 

      Poules, round no 1

 

Poule no 1

V/M Indicator HS
JENKINS-HOUK Morgana Smc   2 V V 1 4 4 2/6 -5 21
SHAFFER Lindsay Umbc V   V V V V 4 5/6 10 29
RODRIGUEZ Mayira Umcp 2 1   4 2 1 0 0/6 -20 10
BUCK Brittany Smc 4 4 V   2 0 4 1/6 -10 19
RAEBER Alexandra Bmc V 3 V V   3 2 3/6 3 23
LAFOND Kyla Drexel V 4 V V V   V 5/6 13 29
HARTLEY Deanna Gtu V V V V V 3   5/6 9 28

 

Poule no 2

V/M Indicator HS
CHAN Kimberly Drexel   V V V V V 5/5 16 25
MAAS Julia Smc 1   1 2 0 V 1/5 -15 9
BELLO Richelle Umbc 1 V   3 4 V 2/5 -2 18
MARZELLA Caterina Umcp 4 V V   1 V 3/5 1 20
JONES Brittany Gwu 3 V V V   4 3/5 7 22
MITCHELL Megan Sjc 0 4 4 4 V   1/5 -7 17

 

Poule no 3

V/M Indicator HS
NEWBERRY Elizabeth Bmc   0 V 1 2 2 V 2/6 -7 15
ROSS Chanel Tu V   V 3 3 1 V 3/6 4 22
BOYLE Katherine Smc 1 1   2 4 0 V 1/6 -16 13
SHEA Sara Navy V V V   V 0 3 4/6 4 23
CHANG Sophia Umcp V V V 3   4 V 4/6 7 27
SACKLER Jenna Gtu V V V V V   V 6/6 21 30
GEISLER Katherine Umbc 1 2 4 V 1 2   1/6 -13 15

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:23:16 PM

 

UMCP's 2012 Chaos Women's Sabre

Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Women's Sabre

 

 

      Ranking at the end of the poules

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   SACKLER   Jenna      GTU   6/6   21   30   qualifier 
 2   CHAN   Kimberly      DREXEL   5/5   16   25   qualifier 
 3   LAFOND   Kyla      DREXEL   5/6   13   29   qualifier 
 4   SHAFFER   Lindsay      UMBC   5/6   10   29   qualifier 
 5   HARTLEY   Deanna      GTU   5/6   9   28   qualifier 
 6   CHANG   Sophia      UMCP   4/6   7   27   qualifier 
 7   SHEA   Sara      NAVY   4/6   4   23   qualifier 
 8   JONES   Brittany      GWU   3/5   7   22   qualifier 
 9   MARZELLA   Caterina      UMCP   3/5   1   20   qualifier 
 10   ROSS   Chanel      TU   3/6   4   22   qualifier 
 11   RAEBER   Alexandra      BMC   3/6   3   23   qualifier 
 12   BELLO   Richelle      UMBC   2/5   -2   18   qualifier 
 13   JENKINS-HOUK   Morgana      SMC   2/6   -5   21   qualifier 
 14   NEWBERRY   Elizabeth      BMC   2/6   -7   15   qualifier 
 15   MITCHELL   Megan      SJC   1/5   -7   17   qualifier 
 16   MAAS   Julia      SMC   1/5   -15   9   qualifier 
 17   BUCK   Brittany      SMC   1/6   -10   19   qualifier 
 18   GEISLER   Katherine      UMBC   1/6   -13   15   qualifier 
 19   BOYLE   Katherine      SMC   1/6   -16   13   qualifier 
 20   RODRIGUEZ   Mayira      UMCP   0/6   -20   10   qualifier 

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:23:20 PM

 

UMCP's 2012 Chaos Women's Sabre

Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Women's Sabre

 

 

      Tableau of 32

 

 SACKLER Jenna  Gtu
       SACKLER Jenna
32         
         SACKLER Jenna
17   BUCK Brittany  Smc       15/3
       BUCK Brittany  
16   MAAS Julia  Smc     15/7  
           SACKLER Jenna
 MARZELLA Caterina  Umcp         15/14
       MARZELLA Caterina    
24             
         JONES Brittany  
25            15/8  
       JONES Brittany    
 JONES Brittany  Gwu        
             SACKLER Jenna
 HARTLEY Deanna  Gtu           15/11
       HARTLEY Deanna      
28               
         HARTLEY Deanna    
21            15/7    
       BELLO Richelle      
12   BELLO Richelle  Umbc          
           HARTLEY Deanna  
13   JENKINS-HOUK Morgana  Smc         15/14  
       JENKINS-HOUK Morgana      
20   RODRIGUEZ Mayira  Umcp     15/8      
         SHAFFER Lindsay    
29            15/8    
       SHAFFER Lindsay      
 SHAFFER Lindsay  Umbc          
               CHANG Sophia
 LAFOND Kyla  Drexel             15/10
       LAFOND Kyla      
30               
         LAFOND Kyla    
19   BOYLE Katherine  Smc       15/6    
       BOYLE Katherine      
14   NEWBERRY Elizabeth  Bmc     15/8      
           CHANG Sophia  
11   RAEBER Alexandra  Bmc         15/9  
       RAEBER Alexandra      
22               
         CHANG Sophia    
27            15/1    
       CHANG Sophia      
 CHANG Sophia  Umcp          
             CHANG Sophia
 SHEA Sara  Navy           15/13
       SHEA Sara    
26             
         ROSS Chanel  
23            15/11  
       ROSS Chanel    
10   ROSS Chanel  Tu        
           CHAN Kimberly
15   MITCHELL Megan  Sjc         15/8
       GEISLER Katherine  
18   GEISLER Katherine  Umbc     15/14  
         CHAN Kimberly
31            15/3
       CHAN Kimberly
 CHAN Kimberly  Drexel    

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:21:48 PM

 

UMCP's 2012 Chaos Women's Sabre

Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Women's Sabre

 

 

      Overall ranking

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club 
 1   CHANG   Sophia      UMCP 
 2   SACKLER   Jenna      GTU 
 3   CHAN   Kimberly      DREXEL 
 3   HARTLEY   Deanna      GTU 
 5   LAFOND   Kyla      DREXEL 
 6   SHAFFER   Lindsay      UMBC 
 7   JONES   Brittany      GWU 
 8   ROSS   Chanel      TU 
 9   SHEA   Sara      NAVY 
 10   MARZELLA   Caterina      UMCP 
 11   RAEBER   Alexandra      BMC 
 12   BELLO   Richelle      UMBC 
 13   JENKINS-HOUK   Morgana      SMC 
 14   BUCK   Brittany      SMC 
 15   GEISLER   Katherine      UMBC 
 16   BOYLE   Katherine      SMC 
 17   NEWBERRY   Elizabeth      BMC 
 18   MITCHELL   Megan      SJC 
 19   MAAS   Julia      SMC 
 20   RODRIGUEZ   Mayira      UMCP 

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:20:53 PM