Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Men's Sabre

 

 

      Poules, round no 1

 

Poule no 1

V/M Indicator HS
ST. PIERRE Josh Umcp   V V V V 2 V 5/6 13 27
LIN Leo Gwu 0   4 4 2 4 2 0/6 -14 16
RUDIN Bryan Smc 0 V   1 4 V 2 2/6 -11 17
KO Derrick Umcp 1 V V   1 1 3 2/6 -9 16
OSTIC William Navy 4 V V V   V V 5/6 9 29
DAKIN Maxwell Sjc V V 4 V 4   2 3/6 3 25
LANGAN Glenn Umbc 4 V V V 4 V   4/6 9 28

 

Poule no 2

V/M Indicator HS
ZHENG Eric Umbc   V 0 V V V V 5/6 12 25
PENG Bo Navy 1   4 V 3 V V 3/6 1 23
RAMIREZ Paolo Tu V V   V V V 3 5/6 15 28
MESEKALE Nate Umbc 0 0 1   3 4 0 0/6 -22 8
ZAPATA Jesse Gwu 3 V 0 V   V 0 3/6 -4 18
PEART Kyle Mu 2 3 3 V 1   1 1/6 -14 15
FALLICK Ozymandias Umcp 2 4 V V V V   4/6 12 26

 

Poule no 3

V/M Indicator HS
METZGER Robert Umbc   V 1 V 2 V V 4/6 9 23
MASSIE Robert Gmu 1   V 4 1 V 2 2/6 -7 18
COCCHIARO Paolo Umcp V 4   V 4 V V 4/6 11 28
YAKOVLEV Anton Umbc 1 V 0   1 4 V 2/6 -11 16
UBIERA Liam Navy V V V V   V V 6/6 18 30
LASHNER Jason Mu 1 1 3 V 4   4 1/6 -11 18
GARMAN Daniel Smc 1 V 3 3 0 V   2/6 -9 17

 

Poule no 4

V/M Indicator HS
ANDERSON Daniel Umcp   V 0 V 1 4 3 2/6 -9 18
LEWIS Peter Drexel 3   2 V 2 V V 3/6 1 22
JAVAID Khalfan Gmu V V   V V V V 6/6 24 30
O'CONNELL Thomas Umcp 4 1 0   3 1 2 0/6 -19 11
JOHNSTONE Mat Tu V V 2 V   V V 5/6 14 27
SNYDER Garrett Navy V 3 1 V 1   2 2/6 -8 17
HARMAN Trey Umbc V 2 1 V 1 V   3/6 -3 19

 

Poule no 5

V/M Indicator HS
SEMESKY Alex Umbc   V 0 V 1 V 1 3/6 -5 17
CONNELLY Ian Tu 4   4 V 2 4 4 1/6 -2 23
ARREDONDO Andres Gmu V V   V V 3 V 5/6 13 28
CAIN Ciaran Umbc 1 0 1   1 1 0 0/6 -26 4
TOOHIG Thomas Navy V V 1 V   1 4 3/6 2 21
MOSKOWITZ Jake Gwu 2 V V V V   4 4/6 7 26
HOLLIS Matt Umcp V V 4 V V V   5/6 11 29

 

Poule no 6

V/M Indicator HS
HELD Max Tu   1 V V 2 1 4 2/6 -7 18
STOTTLEMYER Jesse Smc V   2 1 2 V 0 2/6 -10 15
SZABO Alex Umbc 4 V   V 0 V 3 3/6 -2 22
CONWAY David Sjc 1 V 3   2 4 2 1/6 -9 17
SINGH Karan Gwu V V V V   4 3 4/6 11 27
ZEIDEN Mark Gmu V 4 4 V V   4 3/6 3 27
AUDET James Umcp V V V V V V   6/6 14 30

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:34:49 PM

 

UMCP's 2012 Chaos Men's Sabre

Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Men's Sabre

 

 

      Ranking at the end of the poules

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   JAVAID   Khalfan      GMU   6/6   24   30   qualifier 
 2   UBIERA   Liam      NAVY   6/6   18   30   qualifier 
 3   AUDET   James      UMCP   6/6   14   30   qualifier 
 4   RAMIREZ   Paolo      TU   5/6   15   28   qualifier 
 5   JOHNSTONE   Mat      TU   5/6   14   27   qualifier 
 6   ARREDONDO   Andres      GMU   5/6   13   28   qualifier 
 7   ST. PIERRE   Josh      UMCP   5/6   13   27   qualifier 
 8   ZHENG   Eric      UMBC   5/6   12   25   qualifier 
 9   HOLLIS   Matt      UMCP   5/6   11   29   qualifier 
 10   OSTIC   William      NAVY   5/6   9   29   qualifier 
 11   FALLICK   Ozymandias      UMCP   4/6   12   26   qualifier 
 12   COCCHIARO   Paolo      UMCP   4/6   11   28   qualifier 
 13   SINGH   Karan      GWU   4/6   11   27   qualifier 
 14   LANGAN   Glenn      UMBC   4/6   9   28   qualifier 
 15   METZGER   Robert      UMBC   4/6   9   23   qualifier 
 16   MOSKOWITZ   Jake      GWU   4/6   7   26   qualifier 
 17   ZEIDEN   Mark      GMU   3/6   3   27   qualifier 
 18   DAKIN   Maxwell      SJC   3/6   3   25   qualifier 
 19   TOOHIG   Thomas      NAVY   3/6   2   21   qualifier 
 20   PENG   Bo      NAVY   3/6   1   23   qualifier 
 21   LEWIS   Peter      DREXEL   3/6   1   22   qualifier 
 22   SZABO   Alex      UMBC   3/6   -2   22   qualifier 
 23   HARMAN   Trey      UMBC   3/6   -3   19   qualifier 
 24   ZAPATA   Jesse      GWU   3/6   -4   18   qualifier 
 25   SEMESKY   Alex      UMBC   3/6   -5   17   qualifier 
 26   MASSIE   Robert      GMU   2/6   -7   18   qualifier 
 26   HELD   Max      TU   2/6   -7   18   qualifier 
 28   SNYDER   Garrett      NAVY   2/6   -8   17   qualifier 
 29   ANDERSON   Daniel      UMCP   2/6   -9   18   qualifier 
 30   GARMAN   Daniel      SMC   2/6   -9   17   qualifier 
 31   KO   Derrick      UMCP   2/6   -9   16   qualifier 
 32   STOTTLEMYER   Jesse      SMC   2/6   -10   15   qualifier 
 33   RUDIN   Bryan      SMC   2/6   -11   17   qualifier 
 34   YAKOVLEV   Anton      UMBC   2/6   -11   16   qualifier 
 35   CONNELLY   Ian      TU   1/6   -2   23   qualifier 
 36   CONWAY   David      SJC   1/6   -9   17   qualifier 
 37   LASHNER   Jason      MU   1/6   -11   18   qualifier 
 38   PEART   Kyle      MU   1/6   -14   15   qualifier 
 39   LIN   Leo      GWU   0/6   -14   16   qualifier 
 40   O'CONNELL   Thomas      UMCP   0/6   -19   11   qualifier 
 41   MESEKALE   Nate      UMBC   0/6   -22   8   qualifier 
 42   CAIN   Ciaran      UMBC   0/6   -26   4   qualifier 

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:34:43 PM

 

UMCP's 2012 Chaos Men's Sabre

Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Men's Sabre

 

 

      Tableau of 64

 

 JAVAID Khalfan  Gmu
       JAVAID Khalfan
64         
         JAVAID Khalfan
33   RUDIN Bryan  Smc       15/5
       RUDIN Bryan  
32   STOTTLEMYER Jesse  Smc     15/7  
           JAVAID Khalfan
17   ZEIDEN Mark  Gmu         15/10
       ZEIDEN Mark    
48             
         ZEIDEN Mark  
49            15/6  
       MOSKOWITZ Jake    
16   MOSKOWITZ Jake  Gwu        
             JAVAID Khalfan
 HOLLIS Matt  Umcp           15/9
       HOLLIS Matt      
56               
         HOLLIS Matt    
41   MESEKALE Nate  Umbc       15/7    
       ZAPATA Jesse      
24   ZAPATA Jesse  Gwu     15/4      
           HOLLIS Matt  
25   SEMESKY Alex  Umbc         15/11  
       O'CONNELL Thomas      
40   O'CONNELL Thomas  Umcp     15/13      
         ZHENG Eric    
57            15/5    
       ZHENG Eric      
 ZHENG Eric  Umbc          
               JAVAID Khalfan
 JOHNSTONE Mat  Tu             15/7
       JOHNSTONE Mat        
60                 
         JOHNSTONE Mat      
37   LASHNER Jason  Mu       15/5      
       SNYDER Garrett        
28   SNYDER Garrett  Navy     15/2        
           JOHNSTONE Mat    
21   LEWIS Peter  Drexel         15/5    
       LEWIS Peter        
44                 
         LEWIS Peter      
53            15/13      
       COCCHIARO Paolo        
12   COCCHIARO Paolo  Umcp            
             RAMIREZ Paolo  
13   SINGH Karan  Gwu           15/7  
       SINGH Karan        
52                 
         PENG Bo      
45            15/9      
       PENG Bo        
20   PENG Bo  Navy            
           RAMIREZ Paolo    
29   ANDERSON Daniel  Umcp         15/7    
       ANDERSON Daniel        
36   CONWAY David  Sjc     15/11        
         RAMIREZ Paolo      
61            15/5      
       RAMIREZ Paolo        
 RAMIREZ Paolo  Tu            
                 JAVAID Khalfan
 AUDET James  Umcp               15/9
       AUDET James        
62                 
         AUDET James      
35   CONNELLY Ian  Tu       15/13      
       CONNELLY Ian        
30   GARMAN Daniel  Smc     15/2        
           LANGAN Glenn    
19   TOOHIG Thomas  Navy         15/7    
       TOOHIG Thomas        
46                 
         LANGAN Glenn      
51            15/11      
       LANGAN Glenn        
14   LANGAN Glenn  Umbc            
             FALLICK Ozymandias  
11   FALLICK Ozymandias  Umcp           15/11  
       FALLICK Ozymandias        
54                 
         FALLICK Ozymandias      
43            15/2      
       SZABO Alex        
22   SZABO Alex  Umbc            
           FALLICK Ozymandias    
27   HELD Max  Tu         15/8    
       HELD Max        
38   PEART Kyle  Mu     15/11        
         ARREDONDO Andres      
59            15/7      
       ARREDONDO Andres        
 ARREDONDO Andres  Gmu            
               FALLICK Ozymandias
 ST. PIERRE Josh  Umcp             15/13
       ST. PIERRE Josh      
58               
         ST. PIERRE Josh    
39   LIN Leo  Gwu       15/4    
       MASSIE Robert      
26   MASSIE Robert  Gmu     15/4      
           ST. PIERRE Josh  
23   HARMAN Trey  Umbc         15/9  
       HARMAN Trey      
42   CAIN Ciaran  Umbc     15/3      
         HARMAN Trey    
55            15/14    
       OSTIC William      
10   OSTIC William  Navy          
             METZGER Robert
15   METZGER Robert  Umbc           15/7
       METZGER Robert    
50             
         METZGER Robert  
47            15/11  
       DAKIN Maxwell    
18   DAKIN Maxwell  Sjc        
           METZGER Robert
31   KO Derrick  Umcp         15/9
       KO Derrick  
34   YAKOVLEV Anton  Umbc     15/8  
         UBIERA Liam
63            15/4
       UBIERA Liam
 UBIERA Liam  Navy    

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:34:14 PM

 

UMCP's 2012 Chaos Men's Sabre

Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Men's Sabre

 

 

      Overall ranking

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club 
 1   JAVAID   Khalfan      GMU 
 2   FALLICK   Ozymandias      UMCP 
 3   METZGER   Robert      UMBC 
 3   RAMIREZ   Paolo      TU 
 5   JOHNSTONE   Mat      TU 
 6   ST. PIERRE   Josh      UMCP 
 7   HOLLIS   Matt      UMCP 
 8   LANGAN   Glenn      UMBC 
 9   UBIERA   Liam      NAVY 
 10   AUDET   James      UMCP 
 11   ARREDONDO   Andres      GMU 
 12   ZHENG   Eric      UMBC 
 13   ZEIDEN   Mark      GMU 
 14   PENG   Bo      NAVY 
 15   LEWIS   Peter      DREXEL 
 16   HARMAN   Trey      UMBC 
 17   OSTIC   William      NAVY 
 18   COCCHIARO   Paolo      UMCP 
 19   SINGH   Karan      GWU 
 20   MOSKOWITZ   Jake      GWU 
 21   DAKIN   Maxwell      SJC 
 22   TOOHIG   Thomas      NAVY 
 23   SZABO   Alex      UMBC 
 24   ZAPATA   Jesse      GWU 
 25   HELD   Max      TU 
 25   MASSIE   Robert      GMU 
 27   SNYDER   Garrett      NAVY 
 28   ANDERSON   Daniel      UMCP 
 29   KO   Derrick      UMCP 
 30   RUDIN   Bryan      SMC 
 31   CONNELLY   Ian      TU 
 32   O'CONNELL   Thomas      UMCP 
 33   SEMESKY   Alex      UMBC 
 34   GARMAN   Daniel      SMC 
 35   STOTTLEMYER   Jesse      SMC 
 36   YAKOVLEV   Anton      UMBC 
 37   CONWAY   David      SJC 
 38   LASHNER   Jason      MU 
 39   PEART   Kyle      MU 
 40   LIN   Leo      GWU 
 41   MESEKALE   Nate      UMBC 
 42   CAIN   Ciaran      UMBC 

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:34:06 PM