Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Men's Foil

 

 

      Poules, round no 1

 

Poule no 1

V/M Indicator HS
LEVY Danniel Umbc   0 4 2 2 0/4 -12 8
LANGENSTEIN Matthew Drexel V   V V V 4/4 16 20
WEINMANN Matt Gtu V 2   V V 3/4 5 17
CALDWELL Shane Gwu V 0 0   0 1/4 -12 5
ZAKI Ryan Gmu V 2 3 V   2/4 3 15

 

Poule no 2

V/M Indicator HS
RICE David Smc   1 1 V 1 V 2/5 -7 13
WATSON Noah Drexel V   V V V V 5/5 20 25
JEONG Christian Umcp V 3   3 2 V 2/5 1 18
GEHRET Joshua Umbc 3 0 V   1 V 2/5 -5 14
MILLER Max Mu V 1 V V   V 4/5 12 21
CARUSO Nick Gwu 2 0 1 1 0   0/5 -21 4

 

Poule no 3

V/M Indicator HS
BUTLER Andrew Umbc   0 2 1 0 3 0/5 -19 6
BAILEY Matthew Umbc V   V 3 V V 4/5 18 23
NESFIELD Frederick Sjc V 0   3 1 1 1/5 -12 10
MORANO Garrett Navy V V V   V V 5/5 16 25
TENNYSON Kevin Smc V 0 V 2   V 3/5 4 17
VARNER Jeremy Mu V 0 V 0 2   2/5 -7 12

 

Poule no 4

V/M Indicator HS
WROBLEWSKI Stefan Umbc   1 1 V V 0 2/5 -9 12
DICKENS Robert Umbc V   1 V 3 3 2/5 -3 17
ENERSON Henry Umcp V V   3 1 V 3/5 6 19
VIGEN Dane Sjc 2 4 V   0 0 1/5 -12 11
SCHROEDER Eric Smc 4 V V V   V 4/5 11 24
PHILLIPS Logan Mu V V 1 V 4   3/5 7 20

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:36:40 PM

 

UMCP's 2012 Chaos Men's Foil

Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Men's Foil

 

 

      Ranking at the end of the poules

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   WATSON   Noah      DREXEL   5/5   20   25   qualifier 
 2   MORANO   Garrett      NAVY   5/5   16   25   qualifier 
 3   LANGENSTEIN   Matthew      DREXEL   4/4   16   20   qualifier 
 4   BAILEY   Matthew      UMBC   4/5   18   23   qualifier 
 5   MILLER   Max      MU   4/5   12   21   qualifier 
 6   SCHROEDER   Eric      SMC   4/5   11   24   qualifier 
 7   WEINMANN   Matt      GTU   3/4   5   17   qualifier 
 8   PHILLIPS   Logan      MU   3/5   7   20   qualifier 
 9   ENERSON   Henry      UMCP   3/5   6   19   qualifier 
 10   TENNYSON   Kevin      SMC   3/5   4   17   qualifier 
 11   ZAKI   Ryan      GMU   2/4   3   15   qualifier 
 12   JEONG   Christian      UMCP   2/5   1   18   qualifier 
 13   DICKENS   Robert      UMBC   2/5   -3   17   qualifier 
 14   GEHRET   Joshua      UMBC   2/5   -5   14   qualifier 
 15   RICE   David      SMC   2/5   -7   13   qualifier 
 16   VARNER   Jeremy      MU   2/5   -7   12   qualifier 
 17   WROBLEWSKI   Stefan      UMBC   2/5   -9   12   qualifier 
 18   CALDWELL   Shane      GWU   1/4   -12   5   qualifier 
 19   VIGEN   Dane      SJC   1/5   -12   11   qualifier 
 20   NESFIELD   Frederick      SJC   1/5   -12   10   qualifier 
 21   LEVY   Danniel      UMBC   0/4   -12   8   qualifier 
 22   BUTLER   Andrew      UMBC   0/5   -19   6   qualifier 
 23   CARUSO   Nick      GWU   0/5   -21   4   qualifier 

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:36:36 PM

 

UMCP's 2012 Chaos Men's Foil

Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Men's Foil

 

 

      Tableau of 32

 

 WATSON Noah  Drexel
       WATSON Noah
32         
         WATSON Noah
17   WROBLEWSKI Stefan  Umbc       15/4
       WROBLEWSKI Stefan  
16   VARNER Jeremy  Mu     15/8  
           WATSON Noah
 ENERSON Henry  Umcp         15/8
       ENERSON Henry    
24             
         ENERSON Henry  
25            15/12  
       PHILLIPS Logan    
 PHILLIPS Logan  Mu        
             WATSON Noah
 MILLER Max  Mu           15/12
       MILLER Max      
28               
         MILLER Max    
21   LEVY Danniel  Umbc       15/7    
       LEVY Danniel      
12   JEONG Christian  Umcp     15/13      
           BAILEY Matthew  
13   DICKENS Robert  Umbc         15/3  
       DICKENS Robert      
20   NESFIELD Frederick  Sjc     15/11      
         BAILEY Matthew    
29            15/0    
       BAILEY Matthew      
 BAILEY Matthew  Umbc          
               LANGENSTEIN Matthew
 LANGENSTEIN Matthew  Drexel             15/9
       LANGENSTEIN Matthew      
30               
         LANGENSTEIN Matthew    
19   VIGEN Dane  Sjc       15/0    
       GEHRET Joshua      
14   GEHRET Joshua  Umbc     15/5      
           LANGENSTEIN Matthew  
11   ZAKI Ryan  Gmu         15/8  
       ZAKI Ryan      
22   BUTLER Andrew  Umbc     15/2      
         SCHROEDER Eric    
27            15/3    
       SCHROEDER Eric      
 SCHROEDER Eric  Smc          
             LANGENSTEIN Matthew
 WEINMANN Matt  Gtu           15/2
       WEINMANN Matt    
26             
         WEINMANN Matt  
23   CARUSO Nick  Gwu       15/13  
       TENNYSON Kevin    
10   TENNYSON Kevin  Smc     15/0    
           WEINMANN Matt
15   RICE David  Smc         15/14
       CALDWELL Shane  
18   CALDWELL Shane  Gwu     15/7  
         MORANO Garrett
31            15/10
       MORANO Garrett
 MORANO Garrett  Navy    

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:36:00 PM

 

UMCP's 2012 Chaos Men's Foil

Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Men's Foil

 

 

      Overall ranking

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club 
 1   LANGENSTEIN   Matthew      DREXEL 
 2   WATSON   Noah      DREXEL 
 3   BAILEY   Matthew      UMBC 
 3   WEINMANN   Matt      GTU 
 5   MORANO   Garrett      NAVY 
 6   MILLER   Max      MU 
 7   SCHROEDER   Eric      SMC 
 8   ENERSON   Henry      UMCP 
 9   PHILLIPS   Logan      MU 
 10   TENNYSON   Kevin      SMC 
 11   ZAKI   Ryan      GMU 
 12   DICKENS   Robert      UMBC 
 13   GEHRET   Joshua      UMBC 
 14   WROBLEWSKI   Stefan      UMBC 
 15   CALDWELL   Shane      GWU 
 16   LEVY   Danniel      UMBC 
 17   JEONG   Christian      UMCP 
 18   RICE   David      SMC 
 19   VARNER   Jeremy      MU 
 20   VIGEN   Dane      SJC 
 21   NESFIELD   Frederick      SJC 
 22   BUTLER   Andrew      UMBC 
 23   CARUSO   Nick      GWU 

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:35:43 PM