Men's Sabre

Chaos

October 23, 2011

University of Maryland, College Park

 

 

      Poules, round no 1

 

Poule no 1

V/M Indicator HS
MASSIE Robert Gmu   0 X 2 1 0/3 -12 3
PYLES Sheradan Tufc V   X 2 5 1/3 2 12
RICE David :Smc S S   S S forfait1
DONHANICH Chris Umbc V V X   3 2/3 4 13
RETTIE Jordan Usna V V X V   3/3 6 15

 

Poule no 2

V/M Indicator HS
RAMIREZ Paolo Tufc   2 1 1 V 1/4 -9 9
LANGAN Glenn Umbc V   V V V 4/4 10 20
KO Derrick Umcp V 4   V V 3/4 10 19
COWAN Danny Mu V 2 2   V 2/4 2 14
HOBART Christopher Sjc 3 2 1 1   0/4 -13 7

 

Poule no 3

V/M Indicator HS
JOHNSTONE Mat Tufc   V V V 2 3/4 8 17
TARIQ Zeshan Umcp 0   4 2 V 1/4 -8 11
LYCKE Robert Gwu 1 V   V V 3/4 0 16
RUDIN Bryan :Smc 3 V 4   2 1/4 -3 14
COCKERILL Nathan Usna V 4 3 V   2/4 3 17

 

Poule no 4

V/M Indicator HS
PETRENKO Danylo Gmu   V 2 V V 3/4 7 17
MOSKOWITZ Jake Gwu 1   3 2 V 1/4 -8 11
ROBINSON Max Umbc V V   V 2 3/4 7 17
PEART Kyle Mu 1 V 0   0 1/4 -11 6
BAEZ Jeffrey Usna 3 4 V V   2/4 5 17

 

Poule no 5

V/M Indicator HS
HIPPERT Jacob Sjc   1 V 3 1 3 1/5 -8 13
URSCHEL Augustus Gwu V   V V V V 5/5 21 25
CONNELY Ian Tufc 1 1   V 0 V 2/5 -10 12
HOLLIS Matthew Umcp V 0 3   1 4 1/5 -10 13
JAVAID Khalfan Gmu V 2 V V   V 4/5 14 22
UBIERA Liam Usna V 0 4 V 1   2/5 -7 15

 

Poule no 6

V/M Indicator HS
FALLICK Ozzie Umcp   V V V V 3 4/5 16 23
HEALEY Gordon :Smc 2   V V 4 1 2/5 -3 17
WILSON Ian Sjc 0 4   3 V 0 1/5 -11 12
MARKEY Kevin Umbc 0 1 V   V 0 2/5 -9 11
LEVY Josh Tufc 0 V 3 2   2 1/5 -12 12
CLAY Anthony Usna V V V V V   5/5 19 25

 

Document Engarde - 10/23/2011 2:24:22 PM

 

2011 Chaos Men's Sabre

Men's Sabre

Chaos

October 23, 2011

University of Maryland, College Park

 

 

      Ranking at the end of the poules

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   URSCHEL   Augustus      GWU   5/5   21   25   qualifier 
 2   CLAY   Anthony      USNA   5/5   19   25   qualifier 
 3   LANGAN   Glenn      UMBC   4/4   10   20   qualifier 
 4   RETTIE   Jordan      USNA   3/3   6   15   qualifier 
 5   FALLICK   Ozzie      UMCP   4/5   16   23   qualifier 
 6   JAVAID   Khalfan      GMU   4/5   14   22   qualifier 
 7   KO   Derrick      UMCP   3/4   10   19   qualifier 
 8   JOHNSTONE   Mat      TUFC   3/4   8   17   qualifier 
 9   ROBINSON   Max      UMBC   3/4   7   17   qualifier 
 9   PETRENKO   Danylo      GMU   3/4   7   17   qualifier 
 11   LYCKE   Robert      GWU   3/4   0   16   qualifier 
 12   DONHANICH   Chris      UMBC   2/3   4   13   qualifier 
 13   BAEZ   Jeffrey      USNA   2/4   5   17   qualifier 
 14   COCKERILL   Nathan      USNA   2/4   3   17   qualifier 
 15   COWAN   Danny      MU   2/4   2   14   qualifier 
 16   HEALEY   Gordon      :SMC   2/5   -3   17   qualifier 
 17   UBIERA   Liam      USNA   2/5   -7   15   qualifier 
 18   MARKEY   Kevin      UMBC   2/5   -9   11   qualifier 
 19   CONNELY   Ian      TUFC   2/5   -10   12   qualifier 
 20   PYLES   Sheradan      TUFC   1/3   2   12   qualifier 
 21   RUDIN   Bryan      :SMC   1/4   -3   14   qualifier 
 22   TARIQ   Zeshan      UMCP   1/4   -8   11   qualifier 
 22   MOSKOWITZ   Jake      GWU   1/4   -8   11   qualifier 
 24   RAMIREZ   Paolo      TUFC   1/4   -9   9   qualifier 
 25   PEART   Kyle      MU   1/4   -11   6   qualifier 
 26   HIPPERT   Jacob      SJC   1/5   -8   13   qualifier 
 27   HOLLIS   Matthew      UMCP   1/5   -10   13   qualifier 
 28   WILSON   Ian      SJC   1/5   -11   12   qualifier 
 29   LEVY   Josh      TUFC   1/5   -12   12   qualifier 
 30   MASSIE   Robert      GMU   0/3   -12   3   qualifier 
 31   HOBART   Christopher      SJC   0/4   -13   7   qualifier 

 

Document Engarde - 10/23/2011 2:24:28 PM

 

2011 Chaos Men's Sabre

Men's Sabre

Chaos

October 23, 2011

University of Maryland, College Park

 

 

      Tableau of 32

 

 URSCHEL Augustus  Gwu
       URSCHEL Augustus
32         
         URSCHEL Augustus
17   UBIERA Liam  Usna       15/3
       UBIERA Liam  
16   HEALEY Gordon  :Smc     15/8  
           JOHNSTONE Mat
 ROBINSON Max  Umbc         15/6
       ROBINSON Max    
24   RAMIREZ Paolo  Tufc     15/12    
         JOHNSTONE Mat  
25   PEART Kyle  Mu       15/6  
       JOHNSTONE Mat    
 JOHNSTONE Mat  Tufc     15/4    
             RETTIE Jordan
 FALLICK Ozzie  Umcp           15/14
       FALLICK Ozzie      
28   WILSON Ian  Sjc     15/6      
         DONHANICH Chris    
21   RUDIN Bryan  :Smc       15/13    
       DONHANICH Chris      
12   DONHANICH Chris  Umbc     15/7      
           RETTIE Jordan  
13   BAEZ Jeffrey  Usna         15/7  
       PYLES Sheradan      
20   PYLES Sheradan  Tufc     15/13      
         RETTIE Jordan    
29   LEVY Josh  Tufc       15/6    
       RETTIE Jordan      
 RETTIE Jordan  Usna     15/3      
               RETTIE Jordan
 LANGAN Glenn  Umbc             15/8
       LANGAN Glenn      
30   MASSIE Robert  Gmu     15/5      
         LANGAN Glenn    
19   CONNELY Ian  Tufc       15/6    
       CONNELY Ian      
14   COCKERILL Nathan  Usna     15/6      
           JAVAID Khalfan  
11   LYCKE Robert  Gwu         15/14  
       MOSKOWITZ Jake      
22   MOSKOWITZ Jake  Gwu     15/9      
         JAVAID Khalfan    
27   HOLLIS Matthew  Umcp       15/2    
       JAVAID Khalfan      
 JAVAID Khalfan  Gmu     15/4      
             CLAY Anthony
 KO Derrick  Umcp           15/10
       HIPPERT Jacob    
26   HIPPERT Jacob  Sjc     15/12    
         HIPPERT Jacob  
23   TARIQ Zeshan  Umcp       15/10  
       TARIQ Zeshan    
10   PETRENKO Danylo  Gmu     15/13    
           CLAY Anthony
15   COWAN Danny  Mu         15/2
       MARKEY Kevin  
18   MARKEY Kevin  Umbc     15/9  
         CLAY Anthony
31   HOBART Christopher  Sjc       15/1
       CLAY Anthony
 CLAY Anthony  Usna     15/2

 

Document Engarde - 10/23/2011 2:24:14 PM

 

2011 Chaos Men's Sabre

Men's Sabre

Chaos

October 23, 2011

University of Maryland, College Park

 

 

      Overall ranking

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club 
 1   RETTIE   Jordan      USNA 
 2   CLAY   Anthony      USNA 
 3   JAVAID   Khalfan      GMU 
 3   JOHNSTONE   Mat      TUFC 
 5   URSCHEL   Augustus      GWU 
 6   LANGAN   Glenn      UMBC 
 7   DONHANICH   Chris      UMBC 
 8   HIPPERT   Jacob      SJC 
 9   FALLICK   Ozzie      UMCP 
 10   ROBINSON   Max      UMBC 
 11   UBIERA   Liam      USNA 
 12   MARKEY   Kevin      UMBC 
 13   CONNELY   Ian      TUFC 
 14   PYLES   Sheradan      TUFC 
 15   MOSKOWITZ   Jake      GWU 
 15   TARIQ   Zeshan      UMCP 
 17   KO   Derrick      UMCP 
 18   PETRENKO   Danylo      GMU 
 19   LYCKE   Robert      GWU 
 20   BAEZ   Jeffrey      USNA 
 21   COCKERILL   Nathan      USNA 
 22   COWAN   Danny      MU 
 23   HEALEY   Gordon      :SMC 
 24   RUDIN   Bryan      :SMC 
 25   RAMIREZ   Paolo      TUFC 
 26   PEART   Kyle      MU 
 27   HOLLIS   Matthew      UMCP 
 28   WILSON   Ian      SJC 
 29   LEVY   Josh      TUFC 
 30   MASSIE   Robert      GMU 
 31   HOBART   Christopher      SJC 

 

Document Engarde - 10/23/2011 2:24:03 PM