Chaos Invitational

October 17, 2010

University of Maryland, College Park

Women's Foil

 

 

      Poules, round no 1

 

Poule no 1

V/M Indicator HS
EMIG Hannah Mu   V V V V 4/4 16 20
BONDOC  Madison Umbc 2   2 4 V 1/4 -4 13
RAUSHMAN Darya Smc 2 V   4 V4 2/4 2 15
MARZELLA Caterina Umcp 0 V V   V 3/4 1 15
BECKER Mackenzie Gwu 0 2 1 1   0/4 -15 4

 

Poule no 2

V/M Indicator HS
TANSKI Alexia Smc   V 2 V 1 2/4 -1 13
FOLTZ Christine Gwu 2   3 V 2 1/4 -3 12
LOTT Robyn Umbc V V   V V 4/4 11 20
MATLOUBIEH Shireen Temple 2 0 4   0 0/4 -14 6
SHIELDS Kelsey Umcp V V 0 V   3/4 7 15

 

Poule no 3

V/M Indicator HS
REILLY Connor Umcp   1 2 1 V V 2/5 -5 14
WEBSTER Ariel Smc V   V V V V 5/5 18 25
CLARK Lisa Temple V 1   2 3 V 2/5 -2 16
MAJOR Pollaidh Gwu V 3 V   3 V 3/5 7 21
BOENSEL Kaitlin Usna 4 2 V V   V 3/5 5 21
SWIFT Lindsay Sjc 0 0 1 1 0   0/5 -23 2

 

Poule no 4

V/M Indicator HS
DARLING Lindsey Usna   0 V V V 3/4 5 15
ELDRIDGE Taylor Gwu V   V V V 4/4 16 20
SIREGAR Kaiolani Smc 1 0   V 1 1/4 -10 7
NOVOTNY Felicia Umcp 3 3 2   1 0/4 -11 9
MAIMONE Colette Sjc 1 1 V V   2/4 0 12

 

Poule no 5

V/M Indicator HS
PECKHAM Madeleine Gwu   0 2 1 0 0/4 -17 3
BEASLEY Christine Gwu V   2 1 3 1/4 -3 11
ALLISON Gilesa Usna V V   V 4 3/4 9 19
MAGUIRE Kerry Smc V V 1   1 2/4 0 12
MONIZ Celie Umcp V V4 V V   4/4 11 19

 

Document Engarde - 10/17/2010 2:47:51 PM

 

UMCP's 2010 Chaos Women's Foil

Chaos Invitational

October 17, 2010

University of Maryland, College Park

Women's Foil

 

 

      Ranking at the end of the poules

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   WEBSTER   Ariel      SMC   5/5   18   25   qualifier 
 2   ELDRIDGE   Taylor      GWU   4/4   16   20   qualifier 
 2   EMIG   Hannah      MU   4/4   16   20   qualifier 
 4   LOTT   Robyn      UMBC   4/4   11   20   qualifier 
 5   MONIZ   Celie      UMCP   4/4   11   19   qualifier 
 6   ALLISON   Gilesa      USNA   3/4   9   19   qualifier 
 7   SHIELDS   Kelsey      UMCP   3/4   7   15   qualifier 
 8   DARLING   Lindsey      USNA   3/4   5   15   qualifier 
 9   MARZELLA   Caterina      UMCP   3/4   1   15   qualifier 
 10   MAJOR   Pollaidh      GWU   3/5   7   21   qualifier 
 11   BOENSEL   Kaitlin      USNA   3/5   5   21   qualifier 
 12   RAUSHMAN   Darya      SMC   2/4   2   15   qualifier 
 13   MAIMONE   Colette      SJC   2/4   0   12   qualifier 
 13   MAGUIRE   Kerry      SMC   2/4   0   12   qualifier 
 15   TANSKI   Alexia      SMC   2/4   -1   13   qualifier 
 16   CLARK   Lisa      TEMPLE   2/5   -2   16   qualifier 
 17   REILLY   Connor      UMCP   2/5   -5   14   qualifier 
 18   FOLTZ   Christine      GWU   1/4   -3   12   qualifier 
 19   BEASLEY   Christine      GWU   1/4   -3   11   qualifier 
 20   BONDOC    Madison      UMBC   1/4   -4   13   qualifier 
 21   SIREGAR   Kaiolani      SMC   1/4   -10   7   qualifier 
 22   NOVOTNY   Felicia      UMCP   0/4   -11   9   qualifier 
 23   MATLOUBIEH   Shireen      TEMPLE   0/4   -14   6   qualifier 
 24   BECKER   Mackenzie      GWU   0/4   -15   4   qualifier 
 25   PECKHAM   Madeleine      GWU   0/4   -17   3   qualifier 
 26   SWIFT   Lindsay      SJC   0/5   -23   2   qualifier 

 

Document Engarde - 10/17/2010 2:47:55 PM

 

UMCP's 2010 Chaos Women's Foil

Chaos Invitational

October 17, 2010

University of Maryland, College Park

Women's Foil

 

 

      Tableau of 32

 

 WEBSTER Ariel  Smc
       WEBSTER Ariel
32         
         WEBSTER Ariel
17   REILLY Connor  Umcp       15/5
       CLARK Lisa  
16   CLARK Lisa  Temple     13/11  
           WEBSTER Ariel
 MARZELLA Caterina  Umcp         15/10
       MARZELLA Caterina    
24   BECKER Mackenzie  Gwu     15/9    
         DARLING Lindsey  
25   PECKHAM Madeleine  Gwu       15/3  
       DARLING Lindsey    
 DARLING Lindsey  Usna     15/6    
             WEBSTER Ariel
 MONIZ Celie  Umcp           15/9
       MONIZ Celie      
28               
         MONIZ Celie    
21   SIREGAR Kaiolani  Smc       15/3    
       SIREGAR Kaiolani      
12   RAUSHMAN Darya  Smc     15/10      
           LOTT Robyn  
13   MAGUIRE Kerry  Smc         15/8  
       BONDOC  Madison      
20   BONDOC  Madison  Umbc     15/5      
         LOTT Robyn    
29            15/6    
       LOTT Robyn      
 LOTT Robyn  Umbc          
               EMIG Hannah
 ELDRIDGE Taylor  Gwu             15/12
       ELDRIDGE Taylor      
30               
         MAIMONE Colette    
19   BEASLEY Christine  Gwu       15/14    
       MAIMONE Colette      
14   MAIMONE Colette  Sjc     15/4      
           MAIMONE Colette  
11   BOENSEL Kaitlin  Usna         15/6  
       NOVOTNY Felicia      
22   NOVOTNY Felicia  Umcp     15/13      
         ALLISON Gilesa    
27            15/8    
       ALLISON Gilesa      
 ALLISON Gilesa  Usna          
             EMIG Hannah
 SHIELDS Kelsey  Umcp           11/4
       SHIELDS Kelsey    
26   SWIFT Lindsay  Sjc     15/2    
         MAJOR Pollaidh  
23   MATLOUBIEH Shireen  Temple       15/12  
       MAJOR Pollaidh    
10   MAJOR Pollaidh  Gwu     15/6    
           EMIG Hannah
15   TANSKI Alexia  Smc         15/14
       FOLTZ Christine  
18   FOLTZ Christine  Gwu     15/9  
         EMIG Hannah
31            15/3
       EMIG Hannah
 EMIG Hannah  Mu    

 

Document Engarde - 10/17/2010 2:48:04 PM

 

UMCP's 2010 Chaos Women's Foil

Chaos Invitational

October 17, 2010

University of Maryland, College Park

Women's Foil

 

 

      Overall ranking

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club 
 1   EMIG   Hannah      MU 
 2   WEBSTER   Ariel      SMC 
 3   LOTT   Robyn      UMBC 
 3   MAIMONE   Colette      SJC 
 5   MONIZ   Celie      UMCP 
 6   ALLISON   Gilesa      USNA 
 7   DARLING   Lindsey      USNA 
 8   MAJOR   Pollaidh      GWU 
 9   ELDRIDGE   Taylor      GWU 
 10   SHIELDS   Kelsey      UMCP 
 11   MARZELLA   Caterina      UMCP 
 12   CLARK   Lisa      TEMPLE 
 13   FOLTZ   Christine      GWU 
 14   BONDOC    Madison      UMBC 
 15   SIREGAR   Kaiolani      SMC 
 16   NOVOTNY   Felicia      UMCP 
 17   BOENSEL   Kaitlin      USNA 
 18   RAUSHMAN   Darya      SMC 
 19   MAGUIRE   Kerry      SMC 
 20   TANSKI   Alexia      SMC 
 21   REILLY   Connor      UMCP 
 22   BEASLEY   Christine      GWU 
 23   MATLOUBIEH   Shireen      TEMPLE 
 24   BECKER   Mackenzie      GWU 
 25   PECKHAM   Madeleine      GWU 
 26   SWIFT   Lindsay      SJC 

 

Document Engarde - 10/17/2010 2:48:13 PM