Chaos Invitational

October 17, 2010

University of Maryland, College Park

Women's Epee

 

 

      Poules, round no 1

 

Poule no 1

V/M Indicator HS
PAPPALARDO Chiara Gwu   V V V V V 5/5 14 25
HURLEY Kelesy Gwu 3   2 3 2 3 0/5 -12 13
MCKIM Kristen Usna 4 V   4 V V 3/5 6 23
DAVIS Courtney Umcp 2 V V   V V 4/5 7 22
CSIPO Magdalena Umcp 0 V 2 2   V 2/5 -6 14
HUNT Kim Umbc 2 V 3 1 3   1/5 -9 14

 

Poule no 2

V/M Indicator HS
TUEBNER Coleen Gwu   V V V V V 5/5 6 25
GOETZKE Rebecca Gwu 4   3 2 4 V 1/5 -4 18
HENLEY Brittany Usna 4 V   V V V 4/5 9 24
KATZ Megan Umcp 4 V 3   V V 3/5 7 22
FRANCISCO Danielle Mu 3 V 2 3   2 1/5 -9 15
YARDUMIAN-GRUBB Scout Umbc 4 2 2 0 V   1/5 -9 13

 

Poule no 3

V/M Indicator HS
LI Mailin Gwu   2 0 4 3 1 0/5 -15 10
WILLHELM Claire Gwu V   V V V 4 4/5 9 24
EVANS Sarah Umcp V 3   V V 2 3/5 9 20
SMITH Kayla Umbc V 3 1   V 3 2/5 -4 17
JAMOLIN Kat Umbc V 2 0 2   0 1/5 -14 9
REINER Carolyn Smc V V V V V   5/5 15 25

 

Document Engarde - 10/17/2010 2:42:37 PM

 

UMCP's 2010 Chaos Women's Epee

Chaos Invitational

October 17, 2010

University of Maryland, College Park

Women's Epee

 

 

      Ranking at the end of the poules

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   REINER   Carolyn      SMC   5/5   15   25   qualifier 
 2   PAPPALARDO   Chiara      GWU   5/5   14   25   qualifier 
 3   TUEBNER   Coleen      GWU   5/5   6   25   qualifier 
 4   WILLHELM   Claire      GWU   4/5   9   24   qualifier 
 4   HENLEY   Brittany      USNA   4/5   9   24   qualifier 
 6   DAVIS   Courtney      UMCP   4/5   7   22   qualifier 
 7   EVANS   Sarah      UMCP   3/5   9   20   qualifier 
 8   KATZ   Megan      UMCP   3/5   7   22   qualifier 
 9   MCKIM   Kristen      USNA   3/5   6   23   qualifier 
 10   SMITH   Kayla      UMBC   2/5   -4   17   qualifier 
 11   CSIPO   Magdalena      UMCP   2/5   -6   14   qualifier 
 12   GOETZKE   Rebecca      GWU   1/5   -4   18   qualifier 
 13   FRANCISCO   Danielle      MU   1/5   -9   15   qualifier 
 14   HUNT   Kim      UMBC   1/5   -9   14   qualifier 
 15   YARDUMIAN-GRUBB   Scout      UMBC   1/5   -9   13   qualifier 
 16   JAMOLIN   Kat      UMBC   1/5   -14   9   qualifier 
 17   HURLEY   Kelesy      GWU   0/5   -12   13   qualifier 
 18   LI   Mailin      GWU   0/5   -15   10   qualifier 

 

Document Engarde - 10/17/2010 2:47:10 PM

 

UMCP's 2010 Chaos Women's Epee

Chaos Invitational

October 17, 2010

University of Maryland, College Park

Women's Epee

 

 

      Tableau of 32

 

 REINER Carolyn  Smc
       REINER Carolyn
32         
         REINER Carolyn
17   HURLEY Kelesy  Gwu       15/2
       HURLEY Kelesy  
16   JAMOLIN Kat  Umbc     15/10  
           REINER Carolyn
 MCKIM Kristen  Usna         15/8
       MCKIM Kristen    
24             
         KATZ Megan  
25            15/12  
       KATZ Megan    
 KATZ Megan  Umcp        
             WILLHELM Claire
 HENLEY Brittany  Usna           15/8
       HENLEY Brittany      
28               
         HENLEY Brittany    
21            15/12    
       GOETZKE Rebecca      
12   GOETZKE Rebecca  Gwu          
           WILLHELM Claire  
13   FRANCISCO Danielle  Mu         15/12  
       FRANCISCO Danielle      
20               
         WILLHELM Claire    
29            15/4    
       WILLHELM Claire      
 WILLHELM Claire  Gwu          
               WILLHELM Claire
 TUEBNER Coleen  Gwu             15/12
       TUEBNER Coleen      
30               
         TUEBNER Coleen    
19            15/7    
       HUNT Kim      
14   HUNT Kim  Umbc          
           TUEBNER Coleen  
11   CSIPO Magdalena  Umcp         15/12  
       CSIPO Magdalena      
22               
         DAVIS Courtney    
27            15/6    
       DAVIS Courtney      
 DAVIS Courtney  Umcp          
             PAPPALARDO Chiara
 EVANS Sarah  Umcp           15/14
       EVANS Sarah    
26             
         EVANS Sarah  
23            15/8  
       SMITH Kayla    
10   SMITH Kayla  Umbc        
           PAPPALARDO Chiara
15   YARDUMIAN-GRUBB Scout  Umbc         15/10
       LI Mailin  
18   LI Mailin  Gwu     15/10  
         PAPPALARDO Chiara
31            15/14
       PAPPALARDO Chiara
 PAPPALARDO Chiara  Gwu    

 

Document Engarde - 10/17/2010 2:47:28 PM

 

UMCP's 2010 Chaos Women's Epee

Chaos Invitational

October 17, 2010

University of Maryland, College Park

Women's Epee

 

 

      Overall ranking

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club 
 1   WILLHELM   Claire      GWU 
 2   PAPPALARDO   Chiara      GWU 
 3   REINER   Carolyn      SMC 
 3   TUEBNER   Coleen      GWU 
 5   HENLEY   Brittany      USNA 
 6   DAVIS   Courtney      UMCP 
 7   EVANS   Sarah      UMCP 
 8   KATZ   Megan      UMCP 
 9   MCKIM   Kristen      USNA 
 10   SMITH   Kayla      UMBC 
 11   CSIPO   Magdalena      UMCP 
 12   GOETZKE   Rebecca      GWU 
 13   FRANCISCO   Danielle      MU 
 14   HUNT   Kim      UMBC 
 15   HURLEY   Kelesy      GWU 
 16   LI   Mailin      GWU 
 17   YARDUMIAN-GRUBB   Scout      UMBC 
 18   JAMOLIN   Kat      UMBC 

 

Document Engarde - 10/17/2010 2:47:37 PM