Chaos

Women's Sabre

University of Maryland, College Park

October 18, 2009

 

 

      Poules, round no 1

 

Poule no 1

V/M Indicator HS
WANG Chloe Umcp   0 2 3 1 4 0/5 -15 10
WONG Kathryn Umcp V   4 4 V V 3/5 8 23
ZABETAKIS Kara Umbc V V   2 V V 4/5 6 22
CASPE Stephanie Navy V V V   V V 5/5 11 25
SHAPIRO Jessica Navy V 1 3 3   4 1/5 -5 16
TODER Sam Tu V 4 2 2 V   2/5 -5 18

 

Poule no 2

V/M Indicator HS
CHANG Sophia Umcp   V 4 3 V 3 2/5 0 20
KARPATI Nathali Umcp 2   2 1 V 4 1/5 -9 14
FRIEDMAN Ilene Umcp V V   1 2 4 2/5 -4 17
SAWAENGSRI Netnapa Navy V V V   V V 5/5 19 25
MONTANYE Emily Mu 3 3 V 1   4 1/5 -6 16
GABOR Megan Umbc V V V 0 V   4/5 0 20

 

Document Engarde - 10/18/2009 2:51:20 PM

 

UMCP's 2009 Chaos, Women's Sabre

Chaos

Women's Sabre

University of Maryland, College Park

October 18, 2009

 

 

      Ranking at the end of the poules

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   SAWAENGSRI   Netnapa      NAVY   5/5   19   25   qualifier 
 2   CASPE   Stephanie      NAVY   5/5   11   25   qualifier 
 3   ZABETAKIS   Kara      UMBC   4/5   6   22   qualifier 
 4   GABOR   Megan      UMBC   4/5   0   20   qualifier 
 5   WONG   Kathryn      UMCP   3/5   8   23   qualifier 
 6   CHANG   Sophia      UMCP   2/5   0   20   qualifier 
 7   FRIEDMAN   Ilene      UMCP   2/5   -4   17   qualifier 
 8   TODER   Sam      TU   2/5   -5   18   qualifier 
 9   SHAPIRO   Jessica      NAVY   1/5   -5   16   qualifier 
 10   MONTANYE   Emily      MU   1/5   -6   16   qualifier 
 11   KARPATI   Nathali      UMCP   1/5   -9   14   qualifier 
 12   WANG   Chloe      UMCP   0/5   -15   10   qualifier 

 

Document Engarde - 10/18/2009 2:51:26 PM

 

UMCP's 2009 Chaos, Women's Sabre

Chaos

Women's Sabre

University of Maryland, College Park

October 18, 2009

 

 

      Tableau of 16

 

 SAWAENGSRI Netnapa  Navy
       SAWAENGSRI Netnapa
16         
         SAWAENGSRI Netnapa
 SHAPIRO Jessica  Navy       15/4
       SHAPIRO Jessica  
 TODER Sam  Tu     15/11  
           SAWAENGSRI Netnapa
 WONG Kathryn  Umcp         15/8
       WONG Kathryn    
12   WANG Chloe  Umcp     15/5    
         WONG Kathryn  
13            15/11  
       GABOR Megan    
 GABOR Megan  Umbc        
             ZABETAKIS Kara
 ZABETAKIS Kara  Umbc           15/13
       ZABETAKIS Kara    
14             
         ZABETAKIS Kara  
11   KARPATI Nathali  Umcp       15/5  
       CHANG Sophia    
 CHANG Sophia  Umcp     15/6    
           ZABETAKIS Kara
 FRIEDMAN Ilene  Umcp         15/9
       MONTANYE Emily  
10   MONTANYE Emily  Mu     15/14  
         CASPE Stephanie
15            15/8
       CASPE Stephanie
 CASPE Stephanie  Navy    

 

Document Engarde - 10/18/2009 2:51:38 PM

 

UMCP's 2009 Chaos, Women's Sabre

Chaos

Women's Sabre

University of Maryland, College Park

October 18, 2009

 

 

      Overall ranking

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club 
 1   ZABETAKIS   Kara      UMBC 
 2   SAWAENGSRI   Netnapa      NAVY 
 3   CASPE   Stephanie      NAVY 
 3   WONG   Kathryn      UMCP 
 5   GABOR   Megan      UMBC 
 6   CHANG   Sophia      UMCP 
 7   SHAPIRO   Jessica      NAVY 
 8   MONTANYE   Emily      MU 
 9   FRIEDMAN   Ilene      UMCP 
 10   TODER   Sam      TU 
 11   KARPATI   Nathali      UMCP 
 12   WANG   Chloe      UMCP 

 

Document Engarde - 10/18/2009 3:14:52 PM