Epee
Baltimore Washington Collegiate Fencing Champs
April 26, 2009
UMBC

Pools, round no 1

  Pool no 1 V/M Indicator TS
DEBLANC Peter Tufc   V 3 V 1 V V 4/6 5 24
SHERIDAN Steve Smc 2   0 1 3 2 4 0/6 -18 12
REED Josh Gmu V V   V V V V 6/6 23 30
VONBEHREN Eric Usna 0 V 2   2 V 1 2/6 -9 15
KUNZ Jason Umbc V V 0 V   V V 5/6 10 25
SCHULER John Sjc 3 V 2 3 3   1 1/6 -10 17
HIGGISON Hunter Gwu 4 V 0 V 1 V   3/6 -1 20

 

  Pool no 2 V/M Indicator TS
CARNEY Brandon Sjc   2 4 3 1 2 1 0/6 -17 13
BEACH Joe Usna V   V V 3 4 3 3/6 5 25
LYDON Bob Tufc V 3   V V V V 5/6 6 28
LURKER Dan Gmu V 0 4   3 4 1 1/6 -11 17
KLATZMAN Paul Umcp V V 3 V   V 3 4/6 7 26
YOUNG Michael Umbc V V 4 V 2   V 4/6 4 26
JENNINGS Frederic Gwu V V 2 V V 2   4/6 6 24

 

  Pool no 3 V/M Indicator TS
MAGAGNOSC Dan Psufc   V4 2 V V V V 5/6 10 26
KLATZMAN Joanna Gwu 0   4 V 2 3 2 1/6 -11 16
ZUKAUSKAS Justinas Usna V V   V V V 4 5/6 15 29
MINCHIN Amanda Psufc 2 3 0   V 2 1 1/6 -13 13
JONES Robyn Gc 1 V 1 1   4 1 1/6 -14 13
LE Toby Umbc 4 V 2 V V   1 3/6 -2 22
FERIOLI Jimmy Smc 4 V V V V V   5/6 15 29

 

  Pool no 4 V/M Indicator TS
FABIO Siobhan Gmu   4 4 3 V 2 2 1/6 -6 20
ROM-JENSON Byron Umcp V   V V V V 2 5/6 10 27
HOGAN Zack Tufc V 2   V V V 4 4/6 5 26
MEERKAMPER Shawn Gwu V 2 3   V 3 V 3/6 0 23
WATERS Molly Sjc 1 1 0 3   0 V 1/6 -19 10
HERLING Bryan Psufc V 3 4 V V   4 3/6 6 26
BANKERT Trenton Mu V V V 2 4 V   4/6 4 26

 
Document Engarde - 4/26/2009 10:46:02 PM
 

Epee, Champs 2009

Epee
Baltimore Washington Collegiate Fencing Champs
April 26, 2009
UMBC

Ranking, round no 1

 Ranking   Name and first name   Club   Victory/bout   Ind.   Ts   Group 
 1   REED Josh   GMU   1.000   23   30   Promoted 
 2   FERIOLI Jimmy   SMC   0.833   15   29   Promoted 
 2   ZUKAUSKAS Justinas   USNA   0.833   15   29   Promoted 
 4   ROM-JENSON Byron   UMCP   0.833   10   27   Promoted 
 5   MAGAGNOSC Dan   PSUFC   0.833   10   26   Promoted 
 6   KUNZ Jason   UMBC   0.833   10   25   Promoted 
 7   LYDON Bob   TUFC   0.833   6   28   Promoted 
 8   KLATZMAN Paul   UMCP   0.667   7   26   Promoted 
 9   JENNINGS Frederic   GWU   0.667   6   24   Promoted 
 10   HOGAN Zack   TUFC   0.667   5   26   Promoted 
 11   DEBLANC Peter   TUFC   0.667   5   24   Promoted 
 12   BANKERT Trenton   MU   0.667   4   26   Promoted 
 12   YOUNG Michael   UMBC   0.667   4   26   Promoted 
 14   HERLING Bryan   PSUFC   0.500   6   26   Promoted 
 15   BEACH Joe   USNA   0.500   5   25   Promoted 
 16   MEERKAMPER Shawn   GWU   0.500   0   23   Promoted 
 17   HIGGISON Hunter   GWU   0.500   -1   20   Promoted 
 18   LE Toby   UMBC   0.500   -2   22   Promoted 
 19   VONBEHREN Eric   USNA   0.333   -9   15   Promoted 
 20   FABIO Siobhan   GMU   0.167   -6   20   Promoted 
 21   SCHULER John   SJC   0.167   -10   17   Promoted 
 22   LURKER Dan   GMU   0.167   -11   17   Promoted 
 23   KLATZMAN Joanna   GWU   0.167   -11   16   Promoted 
 24   MINCHIN Amanda   PSUFC   0.167   -13   13   Promoted 
 25   JONES Robyn   GC   0.167   -14   13   Promoted 
 26   WATERS Molly   SJC   0.167   -19   10   Promoted 
 27   CARNEY Brandon   SJC   0.000   -17   13   Promoted 
 28   SHERIDAN Steve   SMC   0.000   -18   12   Promoted 

 
Document Engarde - 4/26/2009 10:46:10 PM
 

Epee, Champs 2009

Epee
Baltimore Washington Collegiate Fencing Champs
April 26, 2009
UMBC

      Tableau of 32

 REED Josh  Gmu
       REED Josh
32         
         MEERKAMPER Shawn
17   HIGGISON Hunter  Gwu       15/9
       MEERKAMPER Shawn  
16   MEERKAMPER Shawn  Gwu     15/13  
           KLATZMAN Paul
 JENNINGS Frederic  Gwu         15/14
       JENNINGS Frederic    
24   MINCHIN Amanda  Psufc     15/6    
         KLATZMAN Paul  
25   JONES Robyn  Gc       15/10  
       KLATZMAN Paul    
 KLATZMAN Paul  Umcp     15/6    
             KLATZMAN Paul
 MAGAGNOSC Dan  Psufc           15/12
       MAGAGNOSC Dan      
28   SHERIDAN Steve  Smc     15/2      
         MAGAGNOSC Dan    
21   SCHULER John  Sjc       15/6    
       SCHULER John      
12   BANKERT Trenton  Mu     15/11      
           ROM-JENSON Byron  
13   YOUNG Michael  Umbc         15/9  
       YOUNG Michael      
20   FABIO Siobhan  Gmu     15/3      
         ROM-JENSON Byron    
29            15/7    
       ROM-JENSON Byron      
 ROM-JENSON Byron  Umcp          
               KUNZ Jason
 ZUKAUSKAS Justinas  Usna             15/13
       ZUKAUSKAS Justinas      
30               
         ZUKAUSKAS Justinas    
19   VONBEHREN Eric  Usna       15/3    
       HERLING Bryan      
14   HERLING Bryan  Psufc     15/4      
           KUNZ Jason  
11   DEBLANC Peter  Tufc         15/10  
       DEBLANC Peter      
22   LURKER Dan  Gmu     15/10      
         KUNZ Jason    
27   CARNEY Brandon  Sjc       15/13    
       KUNZ Jason      
 KUNZ Jason  Umbc     15/8      
             KUNZ Jason
 LYDON Bob  Tufc           15/12
       LYDON Bob    
26   WATERS Molly  Sjc     15/1    
         LYDON Bob  
23   KLATZMAN Joanna  Gwu       15/11  
       HOGAN Zack    
10   HOGAN Zack  Tufc     15/9    
           LYDON Bob
15   BEACH Joe  Usna         15/9
       BEACH Joe  
18   LE Toby  Umbc     15/5  
         BEACH Joe
31            15/9
       FERIOLI Jimmy
 FERIOLI Jimmy  Smc    

 
Document Engarde - 4/26/2009 10:46:19 PM
 

Epee, Champs 2009

Epee
Baltimore Washington Collegiate Fencing Champs
April 26, 2009
UMBC

Overall ranking

 Ranking   Name   First name   Club   Licence 
 1   KUNZ   Jason   UMBC    
 2   KLATZMAN   Paul   UMCP    
 3   LYDON   Bob   TUFC    
 3   ROM-JENSON   Byron   UMCP    
 5   ZUKAUSKAS   Justinas   USNA    
 6   MAGAGNOSC   Dan   PSUFC    
 7   BEACH   Joe   USNA    
 8   MEERKAMPER   Shawn   GWU    
 9   REED   Josh   GMU    
 10   FERIOLI   Jimmy   SMC    
 11   JENNINGS   Frederic   GWU    
 12   HOGAN   Zack   TUFC    
 13   DEBLANC   Peter   TUFC    
 14   YOUNG   Michael   UMBC    
 15   HERLING   Bryan   PSUFC    
 16   SCHULER   John   SJC    
 17   BANKERT   Trenton   MU    
 18   HIGGISON   Hunter   GWU    
 19   LE   Toby   UMBC    
 20   VONBEHREN   Eric   USNA    
 21   FABIO   Siobhan   GMU    
 22   LURKER   Dan   GMU    
 23   KLATZMAN   Joanna   GWU    
 24   MINCHIN   Amanda   PSUFC    
 25   JONES   Robyn   GC    
 26   WATERS   Molly   SJC    
 27   CARNEY   Brandon   SJC    
 28   SHERIDAN   Steve   SMC    

 
Document Engarde - 4/26/2009 10:48:10 PM
 

Foil Champs, BWCFC 2009

Foil
Baltimore Washington Collegiate Fencing Champs
April 26, 2009
UMBC

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
PASHECO Ashly Usna   0 4 2 V 0 V 2/6 -9 16
TRACY Hannah Psufc V   1 V V 2 V 4/6 9 23
EMIG Hannah Mu V V   2 V 3 V 4/6 6 25
JOSEPH Jeremy Usna V 0 V   V 1 4 3/6 1 20
BARNETT Brittany Gmu 2 4 4 0   0 V 1/6 -12 15
SLOAN Michael Sjc V V V V V   V 6/6 24 30
REINER Carolyn Smc 3 0 0 V 2 0   1/6 -19 10

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
BABENKO Stan Umbc   1 2 V V 2 1 2/6 -7 16
PULEO Dave Psufc V   2 V V V V 5/6 19 27
CUSCHIERI Joe Usna V V   V V V V 6/6 18 30
SHECKELLS Andrew Umbc 3 0 2   0 V V 2/6 -10 15
KUNKEL William Sjc 0 0 0 V   0 V 2/6 -14 10
THOMAS Phillip Mu V 1 4 3 V   V 3/6 3 23
KIRKBRIDE Luxu Gc V 1 2 2 4 3   1/6 -9 17

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
REAM Kyle Mu   V V V V V 5/5 17 25
MONTGOMERY Thomas Smc 4   V V V V 4/5 14 24
LIM Nora Umbc 1 3   4 V V 2/5 -2 18
ROSSEL Joe Gmu 2 1 V   V 1 2/5 -5 14
LEONE Alex Sjc 0 0 1 0   0 0/5 -24 1
WELTY Chris Usna 1 1 4 V V   2/5 0 16

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
CARTY Jay Gmu   V4 V V V 3 4/5 16 22
REES Donald Smc 1   V V 0 V4 3/5 -2 15
CHENG Christopher Umbc 1 2   V 0 3 1/5 -10 11
MONIZ Celie Umcp 0 3 1   1 0 0/5 -20 5
WILLMAN Tristan Usna 0 V V V   3 3/5 7 18
KENNEDY Trey Sjc V4 3 V V V   4/5 9 22

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
SHAFFER Kate Psufc   1 V 3 0 V 1 2/6 -8 15
COSTELLOE Michael Usna V   V 4 4 3 4 2/6 3 25
SENKO Ariel Sjc 1 1   0 0 2 0 0/6 -26 4
USHER Jason Gwu V V V   1 V 4 4/6 6 25
OWENS Victoria Gmu V V V V   V 4 5/6 17 29
DESTEFANO Nick Umbc 2 V V 2 2   1 2/6 -8 17
MIFFLIN Patrick Tufc V V V V V V   6/6 16 30

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
PERUCCI Caroline Usna   4 V V V 4 3/5 6 23
REES Steve Smc V   V 2 2 0 2/5 -7 14
BOISSELLE Amanda Tufc 3 2   4 1 0 0/5 -15 10
WANG Quan Umcp 2 V V   V 1 3/5 -1 18
MARSCHNER Bennett Umbc 2 V V 3   V 3/5 3 20
STILIANOS Stephen Psufc V V V V 4   4/5 14 24

 
Document Engarde - 4/26/2009 10:47:36 PM
 

Foil Champs, BWCFC 2009

Foil
Baltimore Washington Collegiate Fencing Champs
April 26, 2009
UMBC

Ranking, round no 1

 Ranking   Name and first name   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   SLOAN Michael   SJC   1.000   24   30   qualifier 
 2   CUSCHIERI Joe   USNA   1.000   18   30   qualifier 
 3   REAM Kyle   MU   1.000   17   25   qualifier 
 4   MIFFLIN Patrick   TUFC   1.000   16   30   qualifier 
 5   PULEO Dave   PSUFC   0.833   19   27   qualifier 
 6   OWENS Victoria   GMU   0.833   17   29   qualifier 
 7   CARTY Jay   GMU   0.800   16   22   qualifier 
 8   MONTGOMERY Thomas   SMC   0.800   14   24   qualifier 
 8   STILIANOS Stephen   PSUFC   0.800   14   24   qualifier 
 10   KENNEDY Trey   SJC   0.800   9   22   qualifier 
 11   TRACY Hannah   PSUFC   0.667   9   23   qualifier 
 12   USHER Jason   GWU   0.667   6   25   qualifier 
 12   EMIG Hannah   MU   0.667   6   25   qualifier 
 14   WILLMAN Tristan   USNA   0.600   7   18   qualifier 
 15   PERUCCI Caroline   USNA   0.600   6   23   qualifier 
 16   MARSCHNER Bennett   UMBC   0.600   3   20   qualifier 
 17   WANG Quan   UMCP   0.600   -1   18   qualifier 
 18   REES Donald   SMC   0.600   -2   15   qualifier 
 19   THOMAS Phillip   MU   0.500   3   23   qualifier 
 20   JOSEPH Jeremy   USNA   0.500   1   20   qualifier 
 21   WELTY Chris   USNA   0.400   0   16   qualifier 
 22   LIM Nora   UMBC   0.400   -2   18   qualifier 
 23   ROSSEL Joe   GMU   0.400   -5   14   qualifier 
 24   REES Steve   SMC   0.400   -7   14   qualifier 
 25   COSTELLOE Michael   USNA   0.333   3   25   qualifier 
 26   BABENKO Stan   UMBC   0.333   -7   16   qualifier 
 27   DESTEFANO Nick   UMBC   0.333   -8   17   qualifier 
 28   SHAFFER Kate   PSUFC   0.333   -8   15   qualifier 
 29   PASHECO Ashly   USNA   0.333   -9   16   qualifier 
 30   SHECKELLS Andrew   UMBC   0.333   -10   15   qualifier 
 31   KUNKEL William   SJC   0.333   -14   10   qualifier 
 32   CHENG Christopher   UMBC   0.200   -10   11   qualifier 
 33   KIRKBRIDE Luxu   GC   0.167   -9   17   qualifier 
 34   BARNETT Brittany   GMU   0.167   -12   15   qualifier 
 35   REINER Carolyn   SMC   0.167   -19   10   qualifier 
 36   BOISSELLE Amanda   TUFC   0.000   -15   10   qualifier 
 37   MONIZ Celie   UMCP   0.000   -20   5   qualifier 
 38   LEONE Alex   SJC   0.000   -24   1   qualifier 
 39   SENKO Ariel   SJC   0.000   -26   4   qualifier 

 
Document Engarde - 4/26/2009 10:47:39 PM
 

Foil Champs, BWCFC 2009

Foil
Baltimore Washington Collegiate Fencing Champs
April 26, 2009
UMBC

      Tableau of 64

 SLOAN Michael  Sjc
       SLOAN Michael
64         
         SLOAN Michael
33   KIRKBRIDE Luxu  Gc       15/2
       CHENG Christopher  
32   CHENG Christopher  Umbc     15/14  
           SLOAN Michael
17   WANG Quan  Umcp         15/2
       WANG Quan    
48             
         MARSCHNER Bennett  
49            15/14  
       MARSCHNER Bennett    
16   MARSCHNER Bennett  Umbc        
             SLOAN Michael
 MONTGOMERY Thomas  Smc           15/4
       MONTGOMERY Thomas      
56               
         MONTGOMERY Thomas    
41            8/8    
       REES Steve      
24   REES Steve  Smc          
           MONTGOMERY Thomas  
25   COSTELLOE Michael  Usna         15/10  
       COSTELLOE Michael      
40               
         COSTELLOE Michael    
57            15/13    
       STILIANOS Stephen      
 STILIANOS Stephen  Psufc          
               SLOAN Michael
 PULEO Dave  Psufc             15/11
       PULEO Dave        
60                 
         PULEO Dave      
37   MONIZ Celie  Umcp       15/4      
       SHAFFER Kate        
28   SHAFFER Kate  Psufc     15/4        
           PULEO Dave    
21   WELTY Chris  Usna         15/2    
       WELTY Chris        
44                 
         USHER Jason      
53            15/12      
       USHER Jason        
12   USHER Jason  Gwu            
             PULEO Dave  
13   EMIG Hannah  Mu           15/9  
       EMIG Hannah        
52                 
         JOSEPH Jeremy      
45            14/10      
       JOSEPH Jeremy        
20   JOSEPH Jeremy  Usna            
           JOSEPH Jeremy    
29   PASHECO Ashly  Usna         15/8    
       BOISSELLE Amanda        
36   BOISSELLE Amanda  Tufc     15/13        
         MIFFLIN Patrick      
61            15/7      
       MIFFLIN Patrick        
 MIFFLIN Patrick  Tufc            
                 SLOAN Michael
 REAM Kyle  Mu               15/9
       REAM Kyle        
62                 
         REAM Kyle      
35   REINER Carolyn  Smc       15/0      
       SHECKELLS Andrew        
30   SHECKELLS Andrew  Umbc     15/8        
           REAM Kyle    
19   THOMAS Phillip  Mu         15/4    
       THOMAS Phillip        
46                 
         WILLMAN Tristan      
51            15/11      
       WILLMAN Tristan        
14   WILLMAN Tristan  Usna            
             REAM Kyle  
11   TRACY Hannah  Psufc           15/1  
       TRACY Hannah        
54                 
         TRACY Hannah      
43            15/9      
       LIM Nora        
22   LIM Nora  Umbc            
           OWENS Victoria    
27   DESTEFANO Nick  Umbc         15/11    
       DESTEFANO Nick        
38   LEONE Alex  Sjc     15/4        
         OWENS Victoria      
59            15/4      
       OWENS Victoria        
 OWENS Victoria  Gmu            
               CUSCHIERI Joe
 CARTY Jay  Gmu             15/11
       CARTY Jay      
58               
         CARTY Jay    
39   SENKO Ariel  Sjc       15/2    
       BABENKO Stan      
26   BABENKO Stan  Umbc     15/2      
           CARTY Jay  
23   ROSSEL Joe  Gmu         15/13  
       ROSSEL Joe      
42               
         KENNEDY Trey    
55            15/11    
       KENNEDY Trey      
10   KENNEDY Trey  Sjc          
             CUSCHIERI Joe
15   PERUCCI Caroline  Usna           14/10
       PERUCCI Caroline    
50             
         REES Donald  
47            15/9  
       REES Donald    
18   REES Donald  Smc        
           CUSCHIERI Joe
31   KUNKEL William  Sjc         15/4
       BARNETT Brittany  
34   BARNETT Brittany  Gmu     15/12  
         CUSCHIERI Joe
63            15/1
       CUSCHIERI Joe
 CUSCHIERI Joe  Usna    

 
Document Engarde - 4/26/2009 10:47:48 PM
 

Foil Champs, BWCFC 2009

Foil
Baltimore Washington Collegiate Fencing Champs
April 26, 2009
UMBC

Overall ranking

 Ranking   Name   First name   Club   Licence 
 1   SLOAN   Michael   SJC    
 2   CUSCHIERI   Joe   USNA    
 3   PULEO   Dave   PSUFC    
 3   REAM   Kyle   MU    
 5   OWENS   Victoria   GMU    
 6   CARTY   Jay   GMU    
 7   MONTGOMERY   Thomas   SMC    
 8   JOSEPH   Jeremy   USNA    
 9   MIFFLIN   Patrick   TUFC    
 10   KENNEDY   Trey   SJC    
 11   TRACY   Hannah   PSUFC    
 12   USHER   Jason   GWU    
 13   WILLMAN   Tristan   USNA    
 14   MARSCHNER   Bennett   UMBC    
 15   REES   Donald   SMC    
 16   COSTELLOE   Michael   USNA    
 17   STILIANOS   Stephen   PSUFC    
 18   EMIG   Hannah   MU    
 19   PERUCCI   Caroline   USNA    
 20   WANG   Quan   UMCP    
 21   THOMAS   Phillip   MU    
 22   WELTY   Chris   USNA    
 23   LIM   Nora   UMBC    
 24   ROSSEL   Joe   GMU    
 25   REES   Steve   SMC    
 26   BABENKO   Stan   UMBC    
 27   DESTEFANO   Nick   UMBC    
 28   SHAFFER   Kate   PSUFC    
 29   SHECKELLS   Andrew   UMBC    
 30   CHENG   Christopher   UMBC    
 31   BARNETT   Brittany   GMU    
 32   BOISSELLE   Amanda   TUFC    
 33   PASHECO   Ashly   USNA    
 34   KUNKEL   William   SJC    
 35   KIRKBRIDE   Luxu   GC    
 36   REINER   Carolyn   SMC    
 37   MONIZ   Celie   UMCP    
 38   LEONE   Alex   SJC    
 39   SENKO   Ariel   SJC    

 
Document Engarde - 4/26/2009 10:47:59 PM
 

Sabre, Champs 2009

Sabre
Baltimore Washington Collegiate Fencing Champs
April 26, 2009
UMBC

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
HERRING Josh Mu   V V V 2 V 4/5 11 22
SEPPI Jeremy Umbc 1   V V V 3 3/5 3 19
BENLISA Rachel Gwu 2 2   V 0 V 2/5 -6 14
WONG Kat Umcp 2 2 2   0 2 0/5 -17 8
GIUNIPERO Anthony Usna V 2 V V   V 4/5 14 22
COSENZE Lex Smc 1 V 3 V 1   2/5 -5 15

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
MARTIN Justin Umbc   2 0 1 1 V V 2/6 -10 14
ATWOOD Chris Gmu V   1 V V V V 5/6 15 26
MCCRONE Billy Usna V V   V V V V 6/6 24 30
DOHANICH Chris Umbc V 2 0   V V 3 3/6 1 20
BEERS Nick Tufc V 1 4 0   V 4 2/6 -6 19
GREY Lauren Smc 0 0 0 3 4   2 0/6 -21 9
DOHALE Abhijit Umcp 4 1 1 V V V   3/6 -3 21

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
BOUCHER Dane Umcp   V V V V V 5/5 16 25
ECKMAN Elle Usna 2   V V 2 0 2/5 -3 14
RIGGINS Littleton Umbc 1 0   V 0 0 1/5 -17 6
GOODMUTH Jakob Gc 1 2 3   3 2 0/5 -14 11
SHERMAN Kyle Smc 2 V V V   V 4/5 10 22
MOHR Maggie Sjc 3 V V V 2   3/5 8 20

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
ZABETAKIS Kara Umbc   V 2 V 4 2 2/5 -2 18
KOTAK Anant Umcp 2   4 V V 2 2/5 -1 18
LANGE Kyle Gmu V V   V V V 5/5 14 25
O'BRIEN Sarah Tufc 3 1 2   4 1 0/5 -14 11
NGUYEN Sandra Sjc V 3 0 V   0 2/5 -10 13
WARD Andrew Usna V V 3 V V   4/5 13 23

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
BAUMAN Spenser Psufc   V 3 V V V 4/5 10 23
WOODS Emily Sjc 1   V V 2 2 2/5 -4 15
ZAPISEK Greg Umbc V 1   4 2 V 2/5 -5 17
BROWN Ben Gmu 1 3 V   3 V 2/5 -4 17
MINORA John Tufc 3 V V V   4 3/5 5 22
SAWAENGSRI Net Usna 3 V 4 2 V   2/5 -2 19

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
HENSON Kevin Tufc   V V 1 V 4 3/5 3 20
BERGGREN Julia Sjc 2   4 1 0 2 0/5 -16 9
EWING Heidi Smc 2 V   1 1 1 1/5 -14 10
WASHUTA Nate Umcp V V V   V V 5/5 21 25
KELLY Collin Usna 3 V V 1   V 3/5 5 19
MORTIN Scott Umbc V V V 0 3   3/5 1 18

 
Document Engarde - 4/26/2009 10:48:23 PM
 

Sabre, Champs 2009

Sabre
Baltimore Washington Collegiate Fencing Champs
April 26, 2009
UMBC

Ranking, round no 1

 Ranking   Name and first name   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   MCCRONE Billy   USNA   1.000   24   30   qualifier 
 2   WASHUTA Nate   UMCP   1.000   21   25   qualifier 
 3   BOUCHER Dane   UMCP   1.000   16   25   qualifier 
 4   LANGE Kyle   GMU   1.000   14   25   qualifier 
 5   ATWOOD Chris   GMU   0.833   15   26   qualifier 
 6   GIUNIPERO Anthony   USNA   0.800   14   22   qualifier 
 7   WARD Andrew   USNA   0.800   13   23   qualifier 
 8   HERRING Josh   MU   0.800   11   22   qualifier 
 9   BAUMAN Spenser   PSUFC   0.800   10   23   qualifier 
 10   SHERMAN Kyle   SMC   0.800   10   22   qualifier 
 11   MOHR Maggie   SJC   0.600   8   20   qualifier 
 12   MINORA John   TUFC   0.600   5   22   qualifier 
 13   KELLY Collin   USNA   0.600   5   19   qualifier 
 14   HENSON Kevin   TUFC   0.600   3   20   qualifier 
 15   SEPPI Jeremy   UMBC   0.600   3   19   qualifier 
 16   MORTIN Scott   UMBC   0.600   1   18   qualifier 
 17   DOHANICH Chris   UMBC   0.500   1   20   qualifier 
 18   DOHALE Abhijit   UMCP   0.500   -3   21   qualifier 
 19   KOTAK Anant   UMCP   0.400   -1   18   qualifier 
 20   SAWAENGSRI Net   USNA   0.400   -2   19   qualifier 
 21   ZABETAKIS Kara   UMBC   0.400   -2   18   qualifier 
 22   ECKMAN Elle   USNA   0.400   -3   14   qualifier 
 23   BROWN Ben   GMU   0.400   -4   17   qualifier 
 24   WOODS Emily   SJC   0.400   -4   15   qualifier 
 25   ZAPISEK Greg   UMBC   0.400   -5   17   qualifier 
 26   COSENZE Lex   SMC   0.400   -5   15   qualifier 
 27   BENLISA Rachel   GWU   0.400   -6   14   qualifier 
 28   NGUYEN Sandra   SJC   0.400   -10   13   qualifier 
 29   BEERS Nick   TUFC   0.333   -6   19   qualifier 
 30   MARTIN Justin   UMBC   0.333   -10   14   qualifier 
 31   EWING Heidi   SMC   0.200   -14   10   qualifier 
 32   RIGGINS Littleton   UMBC   0.200   -17   6   qualifier 
 33   O'BRIEN Sarah   TUFC   0.000   -14   11   qualifier 
 33   GOODMUTH Jakob   GC   0.000   -14   11   qualifier 
 35   BERGGREN Julia   SJC   0.000   -16   9   qualifier 
 36   WONG Kat   UMCP   0.000   -17   8   qualifier 
 37   GREY Lauren   SMC   0.000   -21   9   qualifier 

 
Document Engarde - 4/26/2009 10:48:26 PM
 

Sabre, Champs 2009

Sabre
Baltimore Washington Collegiate Fencing Champs
April 26, 2009
UMBC

      Tableau of 64

 MCCRONE Billy  Usna
       MCCRONE Billy
64         
         MCCRONE Billy
33   GOODMUTH Jakob  Gc       15/1
       GOODMUTH Jakob  
32   RIGGINS Littleton  Umbc     15/3  
           MCCRONE Billy
17   DOHANICH Chris  Umbc         15/4
       DOHANICH Chris    
48             
         MORTIN Scott  
49            15/7  
       MORTIN Scott    
16   MORTIN Scott  Umbc        
             MCCRONE Billy
 BAUMAN Spenser  Psufc           15/6
       BAUMAN Spenser      
56               
         WOODS Emily    
41            15/14    
       WOODS Emily      
24   WOODS Emily  Sjc          
           HERRING Josh  
25   ZAPISEK Greg  Umbc         15/5  
       ZAPISEK Greg      
40               
         HERRING Josh    
57            15/8    
       HERRING Josh      
 HERRING Josh  Mu          
               ATWOOD Chris
 ATWOOD Chris  Gmu             15/13
       ATWOOD Chris        
60                 
         ATWOOD Chris      
37   GREY Lauren  Smc       15/2      
       GREY Lauren        
28   NGUYEN Sandra  Sjc     15/9        
           ATWOOD Chris    
21   ZABETAKIS Kara  Umbc         15/12    
       ZABETAKIS Kara        
44                 
         MINORA John      
53            15/13      
       MINORA John        
12   MINORA John  Tufc            
             ATWOOD Chris  
13   KELLY Collin  Usna           15/8  
       KELLY Collin        
52                 
         KELLY Collin      
45            15/13      
       SAWAENGSRI Net        
20   SAWAENGSRI Net  Usna            
           KELLY Collin    
29   BEERS Nick  Tufc         15/12    
       BEERS Nick        
36   WONG Kat  Umcp     15/13        
         LANGE Kyle      
61            15/11      
       LANGE Kyle        
 LANGE Kyle  Gmu            
                 GIUNIPERO Anthony
 BOUCHER Dane  Umcp               15/8
       BOUCHER Dane        
62                 
         BOUCHER Dane      
35   BERGGREN Julia  Sjc       15/5      
       BERGGREN Julia        
30   MARTIN Justin  Umbc     15/14        
           KOTAK Anant    
19   KOTAK Anant  Umcp         15/10    
       KOTAK Anant        
46                 
         KOTAK Anant      
51            15/14      
       HENSON Kevin        
14   HENSON Kevin  Tufc            
             GIUNIPERO Anthony  
11   MOHR Maggie  Sjc           15/9  
       MOHR Maggie        
54                 
         MOHR Maggie      
43            15/11      
       ECKMAN Elle        
22   ECKMAN Elle  Usna            
           GIUNIPERO Anthony    
27   BENLISA Rachel  Gwu         15/9    
       BENLISA Rachel        
38                 
         GIUNIPERO Anthony      
59            15/5      
       GIUNIPERO Anthony        
 GIUNIPERO Anthony  Usna            
               GIUNIPERO Anthony
 WARD Andrew  Usna             15/7
       WARD Andrew      
58               
         WARD Andrew    
39            15/0    
       COSENZE Lex      
26   COSENZE Lex  Smc          
           WARD Andrew  
23   BROWN Ben  Gmu         15/12  
       BROWN Ben      
42               
         SHERMAN Kyle    
55            15/6    
       SHERMAN Kyle      
10   SHERMAN Kyle  Smc          
             WASHUTA Nate
15   SEPPI Jeremy  Umbc           15/13
       SEPPI Jeremy    
50             
         DOHALE Abhijit  
47            15/10  
       DOHALE Abhijit    
18   DOHALE Abhijit  Umcp        
           WASHUTA Nate
31   EWING Heidi  Smc         15/8
       O'BRIEN Sarah  
34   O'BRIEN Sarah  Tufc     15/4  
         WASHUTA Nate
63            15/8
       WASHUTA Nate
 WASHUTA Nate  Umcp    

 
Document Engarde - 4/26/2009 10:48:35 PM
 

Sabre, Champs 2009

Sabre
Baltimore Washington Collegiate Fencing Champs
April 26, 2009
UMBC

Overall ranking

 Ranking   Name   First name   Club   Licence 
 1   GIUNIPERO   Anthony   USNA    
 2   ATWOOD   Chris   GMU    
 3   MCCRONE   Billy   USNA    
 3   WASHUTA   Nate   UMCP    
 5   WARD   Andrew   USNA    
 6   HERRING   Josh   MU    
 7   KELLY   Collin   USNA    
 8   KOTAK   Anant   UMCP    
 9   BOUCHER   Dane   UMCP    
 10   LANGE   Kyle   GMU    
 11   SHERMAN   Kyle   SMC    
 12   MOHR   Maggie   SJC    
 13   MINORA   John   TUFC    
 14   MORTIN   Scott   UMBC    
 15   DOHALE   Abhijit   UMCP    
 16   WOODS   Emily   SJC    
 17   BAUMAN   Spenser   PSUFC    
 18   HENSON   Kevin   TUFC    
 19   SEPPI   Jeremy   UMBC    
 20   DOHANICH   Chris   UMBC    
 21   SAWAENGSRI   Net   USNA    
 22   ZABETAKIS   Kara   UMBC    
 23   ECKMAN   Elle   USNA    
 24   BROWN   Ben   GMU    
 25   ZAPISEK   Greg   UMBC    
 26   COSENZE   Lex   SMC    
 27   BENLISA   Rachel   GWU    
 28   BEERS   Nick   TUFC    
 29   GOODMUTH   Jakob   GC    
 29   O'BRIEN   Sarah   TUFC    
 31   BERGGREN   Julia   SJC    
 32   GREY   Lauren   SMC    
 33   NGUYEN   Sandra   SJC    
 34   MARTIN   Justin   UMBC    
 35   EWING   Heidi   SMC    
 36   RIGGINS   Littleton   UMBC    
 37   WONG   Kat   UMCP    

 
Document Engarde - 4/26/2009 10:49:17 PM